Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΥΔΚΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα 27-09-2011
Αρ. Πρωτ.:29399

Σας ενημερώνουμε ότι προς το παρόν για το ΤΥΔΚΥ και όσον αφορά τις εντολές φαρμακευτικής περίθαλψης ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση εκ μέρους του ιατρού της σφραγίδας «συμβεβλημένος ΟΠΑΔ».

2. Το ΤΥΔΚΥ δέχεται εντολές τόσο από το συνταγολόγιο φαρμάκων όσο και ηλεκτρονικές, οι οποίες όταν υπερβαίνουν τα 150 ευρώ απαιτούν θεώρηση με προσκόμιση του τελευταίου συνταγολογίου και βιβλιαρίου του ασθενούς.

3. Οι εντολές που προέρχονται από τα συνταγολόγια εκτελούνται κατά τα γνωστά. Μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οι ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές είναι πιθανόν να φέρουν την ένδειξη ΟΠΑΔ. Ο ΠΙΣ έχει ενημερωθεί προκειμένου οι ιατροί να διορθώνουν την ένδειξη αυτή και να γράφουν ΤΥΔΚΥ, προς διευκόλυνση των φαρμακοποιών που εκτελούν τις συνταγές.
Πάντως, θα γίνουν δεκτές και συνταγές οι οποίες δε φέρουν αυτή τη διόρθωση αρκεί ο φαρμακοποιός να ελέγξει, ως οφείλει το βιβλιάριο και τον Α.Μ. του ασφαλισμένου και να πιστοποιήσει ότι ανήκει στο ΤΥΔΚΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές θα πρέπει προσωρινά να εκτελούνται χειρόγραφα στο έντυπο που έχει εκδώσει ο ιατρός και να μην καταχωρούνται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δηλαδή να αντιμετωπίζονται ως χειρόγραφες. Η υποβολή τους θα γίνεται στο ΤΥΔΚΥ όπου θα καταχωρούνται στην κατάσταση μαζί με τις συνταγές που προέρχονται από το συνταγολόγιο.

Σε περίπτωση που τέτοιες ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές έχουν εκ παραδρομής εκτελεστεί και υποβληθεί στον ΟΠΑΔ, αυτές θα επιστρέφονται από τον ΟΠΑΔ στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι θα μπορούν να τις υποβάλουν πρώτες στην κατάσταση του επόμενου μήνα για τον οποίο θα καταθέσουν συνταγές στο ΤΥΔΚΥ.

Δ/ώση Ασφάλισης Παροχών
Τμήμα Παροχών
Αγνή Κάπου, Φαρμακοποιός

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Ημερομηνία 09/09/2011
Αρ. Πρωτ. ΟΙΚ22610

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ2γ/οικ.22267/11 εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε ότι συνταγές στις οποίες αναγράφονται φάρμακα υψηλού κόστους που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/10 ΚΥΑ καθώς και στην υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.85781/11 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1666/Τ’ Β΄) μαζί με άλλα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα θα αναγνωρίζονται και θα πληρώνονται εφ’ όσον έχουν εκτελεστεί ή θα εκτελεστούν μέχρι 30-09-2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΠΑΔ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ , ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ .Σ. του Οργανισμού με την υπ΄αριθμ 443/11 (θέμα 1) απόφαση του, αποφάσισε σχετικά με την διαδικασία χορήγησης θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων και προθέσεων τα κάτωθι:
« Για την έγκριση χορήγησης των προβλεπόμενων από τον κανονισμό παροχών θεραπευτικών, διαγνωστικών, ορθοπεδικών μέσων, προθέσεων, προθεμάτων και διαιτητικών σκευασμάτων απαιτείται:

Α) Αναλυτική αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού σχετικής με την πάθηση ειδικότητας στην οποία θα αναφέρονται η πάθηση του ασφαλισμένου, το απαραίτητο/α κατά μήνα είδος ή είδη από τα ανωτέρω χορηγούμενα, το χρονικό διάστημα θεραπείας ή το απαραίτητο κατά περίπτωση είδος.
Η αναλυτική αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση θα συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/05 ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν3418/05 όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν3627/07 (περί ισότητας ιατρικών πιστοποιητικών και γνωματεύσεων εγκύκλιος 2α/οικ31008/29-10-08)

Β) Αναγραφή σε εντολή Υγειονομικής περίθαλψης (ρητά απαγορευομένης της συνταγογράφησης στο συνταγολόγιο φαρμάκων) του απαραιτήτου και χορηγουμένου είδους ή των ειδών και της ποσότητας κατά μήνα, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση. Η εν λόγω εντολή θα εγκρίνεται από τον ελεγκτή ιατρό εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αναγραφή τους. Η αναγραφή σε εντολή Υγειονομικής περίθαλψης θα πραγματοποιείται με την έναρξη της θεραπείας. Η θεωρημένη εντολή Υγειονομικής περίθαλψης μαζί με την ιατρική γνωμάτευση και τα προβλεπόμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια ΥΠΑ .

Στις περιπτώσεις που απαιτείται χορήγηση του απαραίτητου και χορηγούμενου είδους ή ειδών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του ενός μηνός, δύναται να αναγράφονται τρεις επαναλαμβανόμενες εντολές Υγειονομικής περίθαλψης (κατά την διαδικασία των επαναλαμβανομένων συνταγών) στις οποίες θα αναγράφονται οι απαραίτητες ποσότητες για κάθε είδος ή είδη κατά μήνα σύμφωνα με την ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση και θα εγκρίνονται ταυτόχρονα από τον ελεγκτή ιατρό και εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αναγραφή τους.
Σε κάθε εντολή θα αναγράφεται ο μήνας θεραπείας ή το χρονικό διάστημα π.χ 21/5/20_ _ έως 21/6/20_ _. Στην περίπτωση αυτή ο ελεγκτής ιατρός θα προβαίνει σε έγγραφη μνεία επί της ιατρικής γνωμάτευσης του χρονικού διαστήματος που έχει εγκρίνει. Κάθε μήνα δύναται να υποβάλλεται η θεωρημένη εντολή Υγειονομικής περίθαλψης, επικυρωμένη φωτοτυπία της ιατρικής γνωμάτευσης και τα προβλεπόμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά.
Επίσης, δύναται να αναγράφονται σε εντολή Υγειονομικής περίθαλψης οι απαραίτητες ποσότητες για κάθε είδος ή είδη κατά μήνα και να αναγράφεται η διάρκεια θεραπείας μέχρι τρεις μήνες (θα ορίζονται οι μήνες ή το χρονικό διάστημα) και σύμφωνα πάντα με την ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση. Ο ελεγκτής ιατρός θα προβαίνει σε έγκριση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αναγραφή τους και θα κάνει έγγραφη μνεία επί της ιατρικής γνωμάτευσης του χρονικού διαστήματος που έχει εγκρίνει. Τα σχετικά δικαιολογητικά ήτοι θεωρημένη εντολή Υγειονομικής περίθαλψης, επικυρωμένη φωτοτυπία της ιατρικής γνωμάτευσης ή πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση εφόσον έχει παρέλθει η διάρκεια θεραπείας, με τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά την παρέλευση του τριμήνου στην αρμόδια ΥΠΑ .
Στις ανωτέρω περιπτώσεις η αναγραφή σε εντολή Υγειονομικής περίθαλψης πραγματοποιείται με την έναρξη της θεραπείας.
Επιπρόσθετα δύναται να αναγράφονται οι κατά μήνα εντολές Υγειονομικής περίθαλψης ή τρίμηνες εντολές εκτός από τον ιατρό που έχει χορηγήσει την ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση και από συμβεβλημένους ιατρούς σύμφωνα πάντα με τα αναφερόμενα στην ιατρική γνωμάτευση.
Στην περίπτωση αυτή επί της εντολής Υγειονομικής περίθαλψης θα γίνεται έγγραφη μνεία της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης. Επισημαίνουμε ότι ο ελεγκτής ιατρός θα προβαίνει σε έγκριση λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τις ισχύουσες περί χορήγησης των ανωτέρων ειδών από τον Οργανισμό διατάξεις συνεκτιμώντας κατά την επιστημονική του κρίση την αναγκαιότητα του αριθμού των αναγραφόμενων ειδών και ποσοτήτων.
Στις περιπτώσεις που η αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση δεν έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ ΟΙΚ 217029/0094/05 ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ήτοι έχει εκδοθεί από μη συμβεβλημένο προμηθευτή η χορήγηση του απαραίτητου και χορηγούμενου είδους ή ειδών που αναφέρεται/νται στην ιατρική γνωμάτευση θα γίνεται με αναγραφή τους σε εντολή Υγειονομικής περίθαλψης από συμβεβλημένο ιατρό σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία. Επί της εντολής Υγειονομικής περίθαλψης θα γίνεται μνεία της εκδοθεισας ιατρικής γνωμάτευσης από τον μη συμβεβλημένο προμηθευτή.
● Η διαδικασία χορήγησης των μυοηλεκτρικων προθέσεων, ορθοπεδικων προθέσεων, κηδεμόνων σκολίωσης, θωρακοοσφυικομηροκνημοποδικων κηδεμόνων, οσφυομηροκνημοποδικων κηδεμόνων, μηροκνημοποδικων κηδεμόνων, ορθοστάτων και εν γένει ορθοπεδικών καθισμάτων γίνεται με την προγενέστερη διαδικασία.
● Η διαδικασία χορήγησης των υλικών για τα οποία απαιτείτο έγκριση του ΚΕΣΥ όπως κοχλιακά εμφυτεύματα, αντλίες ινσουλίνης, ακουστικά ΒΑΗΑ, νευροδιεργέτες, αντλίες Μπακλοφεν, ενδοστοματικές συσκευές, συσκευές βραδείας έγχυσης φαρμάκων, υλικά πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας, κ.λ.π. γίνεται με την προγενέστερη διαδικασία.
H ανωτέρω απόφαση ισχύει για λήψη παροχών από 1-9-2011» .
Παρακαλούμε οι ΥΠΑ_ να αναρτήσουν σε εμφανές σημείο, προς ενημέρωση των ασφαλισμένων , την ανωτέρω εγκύκλιο.

ΟΠΑΔ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ e-syntagografisi ΣΤΟ ΤΥΔΚΥ

Ημερομηνία: 02/09/2011
Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 55/02-06-2011

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του ΤΥΔΚΥ στα συστήματα της ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων/ιατρικών πράξεων (http://www.e-diagnosis.gr ) και συνταγογράφησης φαρμάκων (http://www.e- syntagografisi.gr) και για να μην ακυρωθεί η προσπάθεια των συνταγογράφων ιατρών που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, παρακαλούμε όπως:

Οι μεν ιατροί όταν διαπιστώνουν ότι στο ηλεκτρονικά εκδιδόμενο παραπεμπτικό ή συνταγή για ασφαλισμένο του ΤΥΔΚΥ εμφανίζεται η ένδειξη «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)» στη θέση που αφορά το ταμείο του ασφαλισμένου, να το διαγράφουν χειρόγραφα, να αναγράφουν δίπλα ΤΥΔΚΥ, να το σφραγίζουν και να το υπογράφουν.
Οι δε φαρμακοποιοί, διαγνωστικά κτλ παρακαλούνται να δέχονται τα ως άνω παραπεμπτικά ή συνταγές και να τα υποβάλουν με τον ίδιο τρόπο που υποβάλουν τις χειρόγραφες συνταγές ή παραπεμπτικά στο ΤΥΔΚΥ.

Οι υπάρχουσες ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές ή παραπεμπτικά των ασφαλισμένων του ΤΥΔΚΥ που έχουν υποβληθεί στον ΟΠΑΔ από τους φαρμακοποιούς ή τα διαγνωστικά κέντρα, να επιστραφούν στους ανωτέρω και να επανυποβληθούν στο ΤΥΔΚΥ.


Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας. Προσδοκούμε στη συνέχιση της καλής μας συνεργασίας.

Με εκτίμηση
Κυριάκος Σουλιώτης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΠΑΔ

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΠΑΔ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Φ.Υ.Κ. ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με αναγνώριση δαπάνης για συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους»


Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Οργανισμού, κατά τη συνεδρίασή του στις 05/07/11 (αρ. πρακτικού 449/05-07-2011/θέμα 32), αποφάσισε για τα παρακάτω:
Οι συνταγές στις οποίες αναγράφονται φάρμακα υψηλού κόστους που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ.22101/2493/10 Κ.Υ.Α. μαζί με άλλα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα θα αναγνωρίζονται και θα πληρώνονται εφόσον έχουν εκτελεστεί μέχρι 30-06-2011.

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2011

Ο.Π.Α.Δ.: ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ-ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. κατά τη συνεδρίασή του στις 06/07/11 (αρ. πρακτικού 450-Θέμα 30) αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Από 25-07-2011, όσον αφορά στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 150 ευρώ, δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού. Για τα εν λόγω ηλεκτρονικά παραπεμπτικά θα ισχύει η ίδια διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα για τα ηλεκτρονικά εκδιδόμενα παραπεμπτικά αξίας μέχρι 50 ευρώ.

2. Από 22-08-2011, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιδιώτες ιατροί παραπέμπουν για ιατρικές πράξεις-παρακλινικές εξετάσεις και συνταγογραφούν φάρμακα αποκλειστικά μέσω των δύο ηλεκτρονικών εφαρμογών (e-diagnosis και e-syntagografisi αντίστοιχα) πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που σε κάθε περίπτωση δε μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των παραπεμπτικών (εντολές υγειονομικής περίθαλψης) και συνταγών για κάθε ιατρό αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, το χειρόγραφο παραπεμπτικό (εντολή υγειονομικής περίθαλψης) ή συνταγή συνοδεύεται από αιτιολογημένη βεβαίωση του ιατρού, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν προέβη σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή παραπομπή.

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. κατά τη συνεδρίασή του στις 25/05/2011 (αρ.Πρακτικού 442-Θέμα 19) αποφάσισε τα εξής:
1.Οι συμβεβλημένοι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τους όρους της συναφθείσας σύμβασης ή των συλλογικών συμβάσεων όπου υπάρχουν και ισχύουν. (Υποβολές μέχρι και την 25η τρέχοντος μηνός δε θεωρούνται εκπρόθεσμες)
Λογαριασμοί, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 1.500,00 € μηνιαίως δύνανται να υποβάλλονται ανά τρίμηνο σε ξεχωριστές μηνιαίες καταστάσεις.
2.Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής και εφόσον δεν έχουν υποπέσει οι χρηματικές αξιώσεις στην πενταετή παραγραφή, οι ΥΠΑΔ θα προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες.
Οι ΥΠΑΔ,
α) να προχωρούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποσοστού 10% των Εντολών Υγειονομικής Περίθαλψης που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς που καταθέτουν οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό προμηθευτές προς πληρωμή, εξετάζοντας αν ο αριθμός μητρώου που αναγράφεται στις εντολές Υγειονομικής Περίθαλψης αντιστοιχεί στο φερόμενο στον ΕΜΑΔ ασφαλισμένο μας,
β) εφόσον δε διαπιστωθούν παρατυπίες, οι Υ.Π.Α.Δ. να προχωρούν σε αναγνώριση της δαπάνης του σχετικού λογαριασμού.
γ) έγγραφη ενημέρωση του συμβεβλημένου προμηθευτή ότι θα πρέπει να υποβάλλει τους λογαριασμούς σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες του Ο.Π.Α.Δ.
3.Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής για δεύτερη φορά, θα ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης 2, το δε Δ.Σ. θα αποφασίζει την καταγγελία της υφιστάμενης σύμβασης.
4. Για τους υποβληθέντες εκπρόθεσμους λογαριασμούς μέχρι 31-05-2011 θα καταβληθεί το 90% της δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3965/11 (ΦΕΚ 103/ Τ’ Α’) μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο.
Ο προβλεπόμενος έλεγχος των λογαριασμών θα γίνει μετά την πληρωμή του 90% της δαπάνης αυτού.
5.Η ανωτέρω εγκύκλιος θα ισχύσει από 01-06-2011.